ADI-K-ASTEN

ADI-K-ASTEN

DROGEN KONTSUMOA ETA ADIZIOA SORTZEN DUTEN JOKABIDEEN INGURUAN GAZTEEKIN LAN EGITEN.

 

Gauden egoeran, non jendearekin elkartzeak beste balio bat hartu duen, gazteekin elkartzeko aukera izatea lan egiteko, inoiz baino gehiago, indarra eta ilusioa ematen digu prebentzioko hezitzaileoi. Gabonak baino lehen urtea bukatu genuen Talaia Institutuko Batxilergoko ikasleekin jo eta ke.

Lau egunez drogen kontsumoa eta adizioa sortzen duten beste jokabide batzuen inguruan lan bikaina egin dute gazteek ADI- K- ASTEN izena duen ekintzan.

Prebentzio Komunitarioko hezitzailearen laguntzarekin, gazteek beraiek izan dute lanaren lidergoa momenturo lantaldetan antolatuta.

Helburu orokorren artean, asko arduratzen gaituen bat hau da:

Gehien kontsumitzen diren eta gizartean onarpen maila handiena duten substantziak normaltzat ez hartzea.

Helburu hau Euskadiko Adikzioen VII. Planean ezarrita dago eta Udalarentzat ezinbestekoa da hau lantzea bai gazteekin bai gure komunitatearen helduekin.

Landu diren beste kontu batzuk:

 • Gazteen ezagutzetatik abiatuta drogaz ulertzen dena zehaztu eta definizioa eraiki.
 • Jai giroan kontsumitzen diren sustantzien inguruko informazioa lortu eta analizatu: ezaugarriak, eraginak, arriskuak, legea, kontsumo datuak …
 • Adizioa sortzen duten ondoko jokabideei buruzko informazioa lortu eta analizatu: jokoa, jokabide sexualak ,  pantailak eta bereziki mugikorra .
 • Drogen kontsumoarekin loturik doazen hainbat kontzeptu, kontsumitzaile tipoak, erabilera, dependentzia, tolerantzia, identifikatu, definitu eta ulertu.
 • Substantzia – pertsona – testuingurua harremanaren inguruan gogoeta egin.
 • Oinarriko emozioak ezagutu, hauen funtzioak ulertu eta identifikatu babes faktoreak bezala.
 • Egoera gatazkatsuen aurrean irtenbidea bilatze aldera gogoeta bultzatu.
 • Pertsona helduek haur eta gazteen garapen osasungarrian dituzten funtzioak zerrendatu eta horien inguruan gogoeta egin.
 • Familiak, eskolak, lagunek, kirolak, herriak eta guk geuk ditugun babes faktoreak eta arrisku faktoreak identifikatu eta horien inguruan gogoeta egin.

 

Giro oso jatorrean duten errespetua, umorea eta sormena mahai gainean jarri dute eta gozamena izan da beraiekin lan egitea.

Gazteek badute asko esateko, badituzte iritzi eta balio propioak. Beraiek duten freskura eta indarra eta helduok dugun esperientzia eta ardura bilakatu beharko genuke gure komunitatearen eta gizartearen ongizatea lortzeko. Elkarrekin.

ADI-K-ASTEN

TRABAJANDO CON LAS Y LOS JOVENES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE PROVOCAN ADICCIONES.

 

En la situación que estamos viviendo, el juntarnos con gente cobra especial valor, el tener la oportunidad de juntarnos con jóvenes, más que nunca nos llena de ilusión a las educadoras de Prevención. Antes de finalizar el año estuvimos a tope con el alumnado de Bachiller del Instituto Talaia.

Durante cuatro días, en la actividad llamada ADI- K- ASTEN, las y los jóvenes hicieron un buen trabajo acerca del consumo de drogas y otros comportamientos que generan adicciones.

Con la ayuda de la educadora de Prevención Comunitaria, el liderazgo lo han asumido ellos/as mismos/as trabajando en grupos en todo momento.

Entre los objetivos generales, este es uno de los que más nos preocupa:

No asumir como normal el consumo de las sustancias que tienen un nivel de aceptación más alto en la sociedad.

Este objetivo está reflejado en el VII. Plan de Adicciones de Euskadi, y es primordial para el Ayuntamiento trabajar esto tanto con la población joven como la adulta de nuestra comunidad.

Otros aspectos que se han trabajado:

 • Partiendo de lo que las y los jóvenes conocen, especificar qué se entiende por drogas y crear una definición.
 • Conseguir y analizar la información de las sustancias que se consumen en entornos festivos: características, consecuencias, riesgos, ley, datos de consumo…
 • Conseguir y analizar la información sobre comportamientos que generan adicciones: el juego, comportamientos sexuales, pantallas y sobre todo el móvil.
 • Diferentes conceptos que van unidos al consumo de drogas, tipos de consumidores, utilización, dependencia, tolerancia… identificarlos, definirlos y entenderlos.
 • Reflexionar sobre la relación entre sustancia – persona – contexto.
 • Conocer las emociones básicas, entender sus funciones e identificarlas como factores de protección.
 • Enfocar la reflexión hacia la búsqueda de soluciones ante situaciones conflictivas.
 • Enumerar y reflexionar sobre las funciones que tienen las personas adultas respecto al desarrollo saludable de niños/as y jóvenes.
 • Identificar y reflexionar sobre los factores de protección y de riesgo que tienen la familia, la escuela, la amistad, el deporte, la ciudad y nosotros/as mismos/as.

 

En un ambiente agradable y respetuoso, han puesto sobre la mesa el humor y la creatividad, y ha sido un placer trabajar con ellas y ellos.

Tienen mucho que decir, tienen sus opiniones y valores propios. La frescura y la fuerza de las y los jóvenes, y la experiencia y responsabilidad que tenemos las y los adultas y adultos; tendríamos que encontrarnos, para el bienestar de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Juntas y juntos.

Leave Comment