Zu(K) Zeu(K)

OSASUN HEZKUNTZA ESKOLAN

Dagoeneko denok martxan gaude. Uda bukatu da eta berriro betiko betebeharretara bueltatu behar dugu. Ikasturte berriarekin ikastetxeekin elkarlana hasten da. Izan ere, Hondarribiko ikastetxe guztiekin elkarlana ezarrita dago aspaldi. Bai Lehen hezkuntzan, bai D.B.H. eta batxilergoko institutuetan.

Ikastetxe guztiek aurrera eramaten dute Osasun Hezkuntza Programa helburu zehatz batekin:

Osasunaren sustapena bultzatzea, pertsonak gaitzeko beraien osasuna baldintzatzen duten elementuen gainean kontrol handiagoa izan dezaten, substantzien eskaria murrizten eta adikziorik gabeko bizitza eramaten lagunduko duten inguruak garatuz eta trebeziak eskuratuz. Eta, aldi berean, babeserako faktoreak indart­zea, adikzioen eragina eta prebalentzia murriztea eta horien aurrekari diren arrisku fak­toreak eta jokabideak gutxitzea. Laburtuz, pertsonak trebatzea beraien buruen jabe izateko, osasuna barne.

Honetarako Munduko Osasun Erakundeak zerrendatutako bizitzarako trebeziak lantzen ditugu maila guztietan.

  1. norberaren burua ezagutzea
  2. enpatia,
  3. komunikazio asertiboa
  4. pertsonekin harremanetan jartzea
  5. erabakiak hartzea
  6. arazoak eta liskarrak konpontzea
  7. pentsamendu sortzailea
  8. pentsamendu kritikoa
  9. emozioak eta sentimenduak kontrolatzea
  10. tentsioak eta estresa kontrolatzea

Ikasturtean zehar hau guztiaren berri emango dugu. Eta beti bezala herriko familia guztiek eskura duzue gure laguntza etxean gaia hauek landu nahi izanez gero.

 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA
Ya estamos todas y todos en marcha. El verano ha terminado y tenemos que volver a las obligaciones de siempre. Con el nuevo curso comienza la colaboración con los centros escolares. De hecho, hace tiempo que la colaboración con todos los centros escolares de Hondarribia está establecida. Tanto en Educación Primaria como en E.S.O. y en institutos de bachillerato.
Todos los centros llevan a cabo el Programa de Educación para la Salud con un objetivo concreto:
Impulsar la promoción de la salud para capacitar a las personas para ejercer un mayor control sobre los elementos que condicionan su salud, desarrollando entornos que contribuyan a reducir la demanda de sustancias y a llevar una vida libre de adicciones y adquiriendo habilidades. Y al mismo tiempo, fortalecer los factores de protección, la reducción de la incidencia y prevalencia de las adicciones y la disminución de los factores de riesgos y las conductas que las preceden. Resumiendo, capacitar a las personas para que sean dueñas de sí mismas, incluida su salud.
Para esto trabajamos las habilidades para la vida enumeradas por la Organización Mundial de la Salud a todos los niveles.

1.    conocimiento personal

2.   empatía
3.   comunicación asertiva
4.   contacto con personas
5.   toma de decisiones
6.   resolución de problemas y conflictos
7.   pensamiento creativo
8.   pensamiento crítico
9.   control de emociones y sentimientos
10. control de tensiones y estrés
A lo largo del curso daremos cuenta de todo esto. Y como siempre todas las familias de Hondarribia tenéis a mano nuestra ayuda para tratar estos temas en casa.

Leave Comment